Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1048/2008 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2008 , περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας γάδου στη ζώνη VI, στα ύδατα ΕΚ της ζώνης Vb και στα κοινοτικά και διεθνή ύδατα των ζωνών XII και XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Ιρλανδίας