Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2183/2004 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2004 για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη