Γραπτή ερώτηση E-5404/07 υποβολή: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Επιστροφή των εγγράφων που κατασχέθηκαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ισπανία