Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου — Τροποποίηση από το Ηνωμένο Βασίλειο των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τις τακτικές αεροπορικές γραμμές μεταξύ Glasgow — Campbeltown, Glasgow — Tiree και Glasgow — Barra (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)