Γραπτή ερώτηση E-2559/08 υποβολή: Corina Creţu (PSE) προς την Επιτροπή. Καταπολέμηση της σχολικής βίας