Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1944 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2018, για την κατάργηση της απόφασης 2010/127/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Ερυθραίας