Γραπτή ερώτηση E-2479/09 υποβολή: Luca Romagnoli (NI) προς την Επιτροπή. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων του προγράμματος Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τον δήμο Σιένας