Γραπτή ερώτηση E-6015/07 υποβολή: Lambert van Nistelrooij (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Δασμολογικά εμπόδια στην προστασία του κλίματος, στο πλαίσιο του ΠΟΕ