Αποφαση τησ Επιτροπησ της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση καταλόγου φορέων των οποίων οι ερευνητές θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1664] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/452/ΕΚ)