Γραπτή ερώτηση E-4944/07 υποβολή: Pedro Guerreiro (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου - Αλιεία