Γραπτή ερώτηση E-0396/09 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων του προγράμματος Πολιτισμός 2007 από τον Δήμο της Siena