Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 736/2010 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2010 , για τη διόρθωση της λεττονικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους IV και V αυτού