Υπόθεση T-204/08: Προσφυγή της 4ης Ιουνίου 2008 — Team Relocations NV κατά Επιτροπής