Υπόθεση T-481/07: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Δεκεμβρίου 2009 — Deltalinqs και SVZ κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Καθεστώς ενισχύσεων χορηγουμένων από τις βελγικές αρχές προς υποστήριξη της διατροπικής μεταφοράς μέσω πλωτής οδού — Απόφαση της Επιτροπής να μη προβάλει αντιρρήσεις — Προσφυγή ακυρώσεως ασκηθείσα από ενώσεις εκπροσωπούσες τα συμφέροντα επιχειρήσεων εγκατεστημένων στη λιμενική ζώνη του Ρόττερνταμ — Μη ουσιαστικός επηρεασμός της ανταγωνιστικής θέσης τους — Προδήλως απαράδεκτο)