Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2007 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2007 , για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών