Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Αυγούστου 2010 σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων (ΕΚΤ/2010/10) (2010/469/ΕΕ)