Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0451 — C6-0252/2007 — 2007/0162(COD))