Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 635/2008 της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2008 , σχετικά με την προσαρμογή των αλιευτικών ποσοστώσεων για το γάδο στη Βαλτική Θάλασσα, οι οποίες πρόκειται να κατανεμηθούν στην Πολωνία (υποδιαιρέσεις 25 έως 32, ύδατα ΕΚ) από το 2008 έως το 2011 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/2008