Υπόθεση C-74/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 17ης Ιανουαρίου 2019 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Δίκη κινηθείσα από την A Ltd (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2009/138/ΕΚ — Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης — Άρθρο 13, σημείο 13 — Έννοια του «κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο κίνδυνος» — Εταιρία εγκατεστημένη σε κράτος μέλος η οποία παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης για τους συμβατικούς κινδύνους που συνδέονται με τις μετατροπές των εταιριών σε άλλο κράτος μέλος — Άρθρο 157 — Κράτος μέλος είσπραξης του φόρου επί των ασφαλίστρων)