Γραπτή ερώτηση E-4495/09 υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία