Γραπτή ερώτηση E-0834/08 υποβολή: Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Δυνατότητα των κτηνοτρόφων να μην συμμορφωθούν για λόγους συνείδησης με τους κανόνες για την τοποθέτηση ενωτίων σήμανσης