Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 67/2017, της 17ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος XXI (Στατιστικές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2018/1831]