Ενημέρωση του καταλόγου των σημείων διέλευσης συνόρων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ( ΕΕ C 316 της 28.12.2007, σ. 1 , ΕΕ C 134 της 31.5.2008, σ. 16 , ΕΕ C 177 της 12.7.2008, σ. 9 , ΕΕ C 200 της 6.8.2008, σ. 10 , ΕΕ C 331 της 31.12.2008, σ. 13 , ΕΕ C 3 της 8.1.2009, σ. 10 ΕΕ C 37 της 14.2.2009, σ. 10 )