Γραπτή ερώτηση E-8309/10 Evelyn Regner (S&D) προς την Επιτροπή. Ασθένειες που συνδέονται με τον αμίαντο και αποζημιώσεις