Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτoς 2009 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1