Υπόθεση C-321/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα), της 19ης Φεβρουαρίου 2009 , (αίτηση του Landgericht Mannheim, Γερμανία, για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Ποινική δίκη κατά Karl Schwarz (Οδηγία 91/439/ΕΟΚ — Κατοχή αδειών οδήγησης διαφορετικών κρατών μελών — Ισχύς άδειας οδήγησης που χορηγήθηκε πριν την προσχώρηση κράτους μέλους — Αφαίρεση άδειας οδήγησης που χορήγησε το κράτος μέλος διαμονής — Αναγνώριση της άδειας οδήγησης που χορηγήθηκε πριν τη χορήγηση της δεύτερης άδειας που αφαιρέθηκε μεταγενέστερα λόγω ανικανότητας του κατόχου της να οδηγεί — Λήξη της περιόδου κατά την οποία απαγορεύεται προσωρινώς να ζητηθεί η έκδοση νέας άδειας οδήγησης και η οποία συνοδεύει το μέτρο της αφαίρεσης μιας άδειας οδήγησης)