Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4314 — Johnson & Johnson/Pfizer Consumer Healthcare) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ