Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 6/2005 για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (2006/2238(INI))