Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/652 z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/891 w odniesieniu do działań i programów operacyjnych organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw