Συμφωνία Δημοκρατίας της Κορέας/ΕΚ σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων *Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων (SEC(2007)1731 — C6-0398/2008 — 2008/0004(CNS)