Υπόθεση C-360/09: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Bonn (Γερμανία) στις 9 Σεπτεμβρίου 2009 — Pfleiderer AG κατά Bundeskartellamt