Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 45/2009, της 9ης Ιουνίου 2009 , για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ (Οπτικοακουστικές υπηρεσίες) και του παραρτήματος ΧΙ (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ