Υπόθεση T-220/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 — JAKO-O κατά ΓΕΕΑ — P.I. Fashion (JAKO-O)