Υπόθεση C-535/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Augstākā tiesa (Senāts) (Λεττονία) στις 12 Ιουλίου 2019 — Α κατά Latvijas Republikas Veselības ministrija