Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1556 της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μεταβατική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε μετοχές δυνάμει της προσέγγισης IRB (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)