Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4508 — Alstom UK/Balfour Beatty/JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ