Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, R 122, 27 Απρίλιος 2013