Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκη Οικονομικη και Κοινωνικη Επιτροπη - Εφαρμογή της οδηγίας 98/34/ΕΚ από το 2006 έως το 2008 SEC(2009)1704