Asia T-163/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 29.10.2020 – Isopix v. parlamentti (Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne – Julkiset palveluhankinnat – Tarjouspyyntömenettely – Valokuvauspalvelujen toimittaminen – Tarjoajan tarjouksen hylkääminen ja toisen tarjoajan valinta hankintasopimuksen sopimuspuoleksi – Hankintamenettelyn peruuttaminen – Oikeudenkäynti on osittain menettänyt kohteensa – Lausunnon antamisen osittainen raukeaminen – Määräys – Kanne on osittain nostettu tuomioistuimessa, joka ei selvästi ole toimivaltainen ratkaisemaan sitä)