Υπόθεση T-163/20: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Οκτωβρίου 2020 — Isopix κατά Κοινοβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως και αγωγή αποζημιώσεως – Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – Διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών – Παροχή υπηρεσιών φωτογράφησης – Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζόμενου και ανάθεση της σύμβασης σε άλλον διαγωνιζόμενο – Ακύρωση της διαδικασίας διαγωνισμού – Μερική έκλειψη του αντικειμένου της διαφοράς – Μερική κατάργηση της δίκης – Ασφαλιστικά μέτρα – Προσφυγή εν μέρει ασκηθείσα ενώπιον δικαστηρίου προδήλως αναρμόδιου να επιληφθεί της υπόθεσης)