Υπόθεση C-431/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Audiencia Provincial de Zaragoza (Ισπανία) στις 29 Ιουνίου 2018 — María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España κατά Irene Conte Sánchez