Γραπτή ερώτηση E-3432/09 υποβολή: Zsolt László Becsey (PPE-DE) και Béla Glattfelder (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Μείωση των εθνικών συμπληρωματικών πληρωμών για τις γεωργικές επιδοτήσεις