Γραπτή ερώτηση E-3785/07 υποβολή: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη