Γραπτή ερώτηση E-0694/08 υποβολή: Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ενιαίο ευρωπαϊκό μητρώο καταχώρησης