Γραπτή ερώτηση P-1797/09 υποβολή: Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN) προς την Επιτροπή. Εικαζόμενη ρύπανση του ποσίμου ύδατος στο Δήμο Treviglio (Bergamo)