Γραπτή ερώτηση E-1022/09 υποβολή: Alyn Smith (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Τίτλοι ιδιοκτησίας στην Κύπρο