Υπόθεση T-109/06: Διάταξη του Πρωτοδικείου της 12ης Δεκεμβρίου 2007 — Vodafone España και Vodafone Group κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Οδηγία 2002/21/ΕΚ — Έγγραφο παρατηρήσεων της Επιτροπής — Άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21 — Πράξη μη δεκτική προσφυγής — Πράξη που δεν επηρεάζει άμεσα τον ενδιαφερόμενο — Απαράδεκτο)