Γραπτή ερώτηση E-3719/07 υποβολή: Rosa Miguélez Ramos (PSE) προς την Επιτροπή. Παρουσία καταλοίπων αντιβιοτικών στο μέλι που εισάγεται από την Κίνα