Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4649 — Charterhouse/ISTA) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ