Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 944/2007 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2007 , για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006, για την περίοδο 2006/07